صفحه شخصی شرکت فضاسازه نقش جهان   
 
نام و نام خانوادگی: شرکت فضاسازه نقش جهان
استان: اصفهان - شهرستان: اصفهان
رشته: کارشناسی ارشد عمران
تاریخ عضویت:  1389/04/26
 روزنوشت ها    
 

 بهینه‌سازی ارتفاع و تعیین محل بهینه‌ی ستون‌های سازه‌های فضاکار بخش عمران

5

درالگوریتم ژنتیک،متغیرها بوسیله رشته هایی از اعداد( در اینجا دودویی) که به آن ها ژن گفته می شود،مشخص می شوند.
از کنارهم قراردادن رشته های مربوط به هرمتغیر،رشته ای باطول ثابت ایجاد میشودکه کروموزم یافردنامیده میشود.
هرفردنشان دهنده یک نقطه پاسخ درفضای جستجو است.پس ازتعیین رشته مربوط به هرفردتعداد مشخصی ازرشته هابصورت تصادفی ویا انتخابی ایجاد میشوندکه به آن ها جمعیت اولیه گفته میشود.
سپس الگوریتم ژنتیک بااستفاده ازعملگرهای احتمالی،در چندین تکرار یا نسل،جمعیت جدیدی را جایگزین ...

ادامهچهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 14:18  
 نظرات